Starters and finish rates

 

 

Foot Foot Foot ski ski ski Bike Bike Bike Total Total Total
Start Finish % Finish Start Finish % Finish Start Finish % Finish Start Finish % Finish
2005 1 0 0 1 1 100 8 4 50 10 5 50
2006 5 2 40 2 0 0 25 14 56 32 16 50
2007 1 9 45 10 22
2008 21 9 43 8 2 25 22 15 68 51 26 51
2009 26 8 31 7 1 14 26 15 58 59 24 41
2010 46 19 41 5 4 80 52 38 73 103 61 59
2011 56 20 36 6 0 0 59 39 66 121 59 49
2012 51 28 55 8 7 88 65 56 86 124 91 73
2013 42 7 17 5 2 40 89 40 45 136 49 36
2014 56 16 29 2 1 50 84 30 36 142 47 33
2015 66 44 67 4 3 75 84 77 92 154 124 81
2016 55 28 51 2 2 100 94 58 62 151 88 58
2017 61 40 66 10 6 60 81 76 94 152 122 80
2018 65 39 60 9 3 33 73 56 77 147 98 67
2019 67 13 19 4 0 0 77 39 51 148 52 35
Overall 618 273 44 73 32 44 839 566 67 1575 872 55

Records

Men Women
Bike 11hrs 43 mins Jordan Wakeley 2019 Jill Martindale 16 hrs, 40 mins 2017
Ski 22 hrs 0 mins Mike Brumbaugh 2016 Bria Schurke 53 hr, 11 minutes 2008
Foot 34 hr 20 min Marcus Berggren 2015 Sue Lucas 42 hrs, 31 mins 2015

a’Trois

Racer Year
Jeremy Kershaw 2011
Tim Roe 2011
Matt Maxwell 2011
Erik Dalgaarrd 2013
Ken Krueger 2013
Jim Reed 2014
Daryl Saari 2015
Jason Buffington 2016
Mike Stattleman 2016
Mike Ziegle 2017
Jason Giddings 2017
Helen Scotch 2018
Chris Scotch 2018
Jerritt Johnson 2018
Paul Miner 2018
Peter Miner 2018
Lad Strzok 2018
Sue Lucas 2018
none 2019

Interesting collection of statistics from Christopher Tassava.